Regulamin

Regulamin świadczenia usług Prenumeraty Cyfrowej Sztuki Wyboru

I. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług Prenumeraty Cyfrowej Sztuki Wyboru.

2. Wydawca – osoba fizyczna Halina Anna Kozłowska; NIP 6341075019.

3. Prenumerata Cyfrowa Sztuki Wyboru – co do zasady płatna usługa świadczona przez Wydawcę drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu treści cyfrowych w ramach pakietów.

4. Witryna – publikowana przez Wydawcę, witryna internetowa, za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać zakupu Pakietów i/lub korzystać z Prenumeraty Cyfrowej Sztuki Wyboru.

5. Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny.

6. Pakiet – usługa Prenumeraty Cyfrowej Sztuki Wyboru świadczona w zakresie składającym się na dany Pakiet, przez Okres Prenumeraty.

7. Treści cyfrowe – treści cyfrowe rozpowszechniane przez Wydawcę za pośrednictwem Witryny obejmujące teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent.

8. Okres Prenumeraty – wybrany przez Użytkownika – spośród tych oferowanych przez Wydawcę, okres, przez jaki będzie świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej Sztuki Wyboru, w zakresie wybranego przez Użytkownika Pakietu.

9. Profil Osobisty – konto zdefiniowane w regulaminie Użytkownika Sztuki Wyboru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prenumerata Cyfrowa Sztuki Wyboru jest usługą świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) przez Wydawcę na zamówienie Użytkowników na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Wydawcą. Umowa jest zawierana za pośrednictwem Witryny – na zasadach wskazanych w punkcie III Regulaminu.

2. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Sztuki Wybru Użytkownik otrzymuje dostęp do Treści Cyfrowych objętych danym Pakietem przez Okres Prenumeraty.

3. Dostępność do Pakietów jest nieograniczona terytorialnie.

4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Sztuki Wyboru jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

– posiadają Profil Osobisty. Użytkownikowi, który nie ma Profilu Osobistego zostanie on założony po podaniu w procesie zakupu Pakietu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu Użytkownika Sztuki Wyboru;

– zaakceptują Regulamin;

– zakupią Pakiet;

– dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w punkcie VII Regulaminu.

8. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Sztuki Wyboru jest świadczona przez Wydawcę:

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: halina@sztukawyboru.club

III. ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1. Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Witryny, należy złożyć w Witrynie zamówienie oraz zapłacić cenę wskazaną w Witrynie. Z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi dostępu do Pakietu pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem.

2. Użytkownik, który zakupił Pakiet, wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Witrynie, tj.: płatność systemem PayPal lub płatność przelewem online.

3. Pakiet zakupiony za pośrednictwem Witryny zostanie udostępniony Użytkownikowi bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik musi poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail halina@sztukawyboru.club

3. W razie odstąpienia cena zapłacona za Pakiet zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której Wydawca został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

V. REZYGNACJA Z PAKIETU PO UPŁYWIE TERMINU NA ODSTĄPIENIE

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Pakietu (czyli rozwiązać umowę na Pakiet za wypowiedzeniem).

2. Aby zrezygnować z Pakietu (czyli wypowiedzieć umowę na Pakiet), należy wysłać wiadomość e-mail na adres halina@sztukawyboru.club o rezygnacji. Użytkownik powinien wskazać, od kiedy chce zrezygnować z Pakietu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez Wydawcę. W razie niewskazania terminu Pakiet zostanie dezaktywowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji. W razie rezygnacji Użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z Pakietu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dezaktywacji Pakietu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

VI. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z PRENUMERATY CYFROWEJ

1. Korzystanie z Witryny, w tym dostęp do płatnych sekcji www Wydawcy, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.

2. Przeglądarka użytkownika nie powinna mieć blokady: JavaScript, plików cookie Usługodawcy, plików cookie innych firm.

3. Połączenie z siecią Internet.

4. W celu pobrania i prawidłowego korzystania z Usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego spełniającego następujące wymagania zainstalowania jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.

5. Dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): System Windows 7 .

6. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6; urządzenia końcowego typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6 lub urządzenia końcowego typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6;

7. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 3.1

VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać e-mailem na adres halina@sztukawyboru.club.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej Wydawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, w tym udostępniania Prenumeraty Cyfrowej Szkoły Dam, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo. Administratorem danych osobowych jest Wydawca. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia realizację usługi.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Witryny. Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.


Halina Anna Kozłowska

Stan: Maj 2018